Didaktik

Læring forudsætter ikke frihed, men læring trives bedst i frie omgivelser.

De fleste vil være enige i, at man lærer bedst uden tvang. At den læring vi frivilligt opsøger optændt af nysgerrighed, interesse og undren har de bedste vækstmuligheder.

Men friheden til at lære uhindret er under pres.

Tests, målinger og et stigende autoritært uddannelsespres udgør en trussel for motivationen hos både elever og undervisere på tværs af uddannelsessektoren, og mange søger et modsvar til en tendens, der synes at vægte præstationer højere end meningsfuld læring og trivsel.

Inspireret af læringsteoretikere som f.eks. Gert Biesta og John Holt, didaktikere som Bernard Eric Jensen og Karin Tweddell Levinsen samt mine egne studier er min tilgang baseret på en socialkonstruktivistisk og differentieret form for didaktik jeg kalder:
 

didaktik i øjenhøjde

Intentionen er det bærende element i alle tilgange til didaktik. Vi har som afsendere af læring velmenende hensigter om at uddanne og ikke mindst danne den lærende.

Didaktik i øjenhøjde giver ikke, som man måske kunne fristes til at tro, afkald på intentionen. Intentionerne er der stadig. Men hvor traditionel didaktik kun sjældent sættes under en kritisk linse tager en refleksiv didaktik aktivt stilling til intentionen: At have en intention med nogen - at ville noget med nogen - kræver som et minimum et samtykke fra den lærende og i bedste fald er læringen en fælles, participatorisk handling.

Didaktik i øjenhøjde ser altså ikke undervisning og læring som envejskommunikation men ideelt set som en fælles rejse, hvor den lærende og læreren påvirker og beriger hinanden.

Det er der for så vidt ikke så meget nyt i: Didaktikere har i mange år vidst, at participation er et vigtigt redskab i styrkelse af motivationen hos både undervisere og elever.

Det handler dog om mere end participation: Det er ikke nok, hævder den, at lave ting sammen: En autentisk participatorisk proces kræver, at alle parter ønsker den og deltager i øjenhøjde og på lige fod.

Didaktik udvides hermed til at blive en refleksiv og etisk funderet forsvarlig didaktik, som ikke er bange for at stille de hårde spørgsmål.

Ved at forholde sig kritisk til sine didaktiske metoder og intentioner opnår man ikke blot en solid og velovervejet didaktik men sikrer også de bedste betingelser for en meningsfuld og motiverende undervisningspraksis.
 

Målet

Kontakt mig og lær hvordan man kan:

  • forene didaktik med etik og intention
  • skabe en reflekteret, selvkritisk didaktik
  • åbne undervisningen og favne det uventede
  • styrke autentiske participatoriske læreprocesser
  • dyrke grobund for entreprenørskab
  • skabe differentierede og rummelige læringsmål
  • at finde kompromisser mellem ønsket om fri læring og praktiske grænser

Kontakt mig for en uforpligtende samtale